سه شنبه, 24 مهر 1397

از تمامي دانشجوياني كه در رشته شمشيربازي مهارت دارند چنانچه داراي مقام مي باشند به اداره فوق برنامه تربيت بدني مراجعه نمايند تا در صورت تاييد به تيم ملي دانشجويان معرفي گردند.

شماره تلفن اداره فوق برنامه تربيت بدني: 36635245

حاضرين در سايت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم